Om oss

Gothia Marine är ett medarbetarägt företag  bestående av skeppsbyggare och ingenjörer, och har en platt organisation där alla medarbetare har stor befogenhet att fatta egna beslut, vilket ofta innebär effektiva projekt.

Vi anstränger oss för att hålla en hög servicenivå, med hög tillgänglighet

En stor del av vår personal har egen erfarenhet av att vara till sjöss, i militärtjänst, ideella organisationer eller som yrkesverksamma, och fartygstyperna sträcker sig från segelskutor över u-båtar till kommersiell handelssjöfart. Vi jobbar ofta i nära samarbete med produktionen och tar ofta våra fartygskonstruktioner hela vägen från papper till driftsättning. 

Historia

Gothia Marine startades i februari 2000 av 5 skeppsbyggare som tidigare varit anställda i ett annat företag. Företagets första kunder var Kockums och Meyer Werft i Papenburg. Kontoret låg i Villan på Eriksbergsområdet. 

2003 flyttade vi till andra sidan Göta Älv till Skeppsbron 5, ett kontor som vi utökade till dubbla ytan 2008. Vid årsskiftet 20/21 flyttade vi igen, denna gång till Fiskhamnsgatan 10, med utsikt över Älvsborgsbron och Masthuggskajen.
​​​​​​​
Vi har hela tiden varit fokuserade på den svenska västkusten, men följt våra kunder och projekt över hela världen. Under perioden har vi haft kunder som Kustbevakningen, Försvarets materialverk, Vägverket Färjerederiet, Cityvarvet, Swede Ship Marine, Ö-varvet, GVA-C, Stena, Wallenius, TTS, och många fler.

I början av 2020 började Ana Sanz, som tidigare drivit Kattegatt Design, hos oss. Vi ser fram emot kontakt med nya och gamla kunder under Gothia Marines flagg!
om ossom oss
om oss


Verksamhetspolicy

Gothia Marine är ett konsultbolag inom marinbranschen. Vi skall erbjuda kvalificerade konstruktionstjänster för alla typer av fartyg och marina farkoster.

Vår rådgivning och vårt arbete i uppdrag ska stärka våra kunders konkurrenskraft och kompetens. Med vår samlade erfarenhet, resurser och spetskompetens strävar vi mot hållbara och kostnadseffektiva lösningar.

Vi skall involvera och fortlöpande utbilda alla våra anställda samt vara lyhörda för eventuella behov av vidareutbildningar. På så sätt säkerställer vi rätt kompetens på rätt plats i verksamheten. Vi skall genom ständiga förbättringar öka vår effektivitet, konkurrensförmåga, och kundtillfredsställelse och samtidigt minska vår påverkan på miljön.

Vår arbetsmiljö skall kännetecknas av engagemang och ansvarstagande. Medarbetarna är vår största tillgång och vi skall skapa en fysiskt, psykiskt, socialt sund och utvecklande arbetsplats för dem.
​​​​​​​
Gällande lagstiftning och övriga krav som ställs på oss ska ses som minimikrav och vår strävan är att uppnå en högre standard med hänsyn till kundkrav och kostnadseffektivitet.

MILJÖPOLICY

Gothia Marines miljöarbete kännetecknas av en helhetssyn på miljön, både avseende natur- och mänskliga resurser.

Vårt viktigaste bidrag till ett hållbart samhälle är att sträva efter att de lösningar vi tillsammans med våra kunder tar fram är hållbara.
​​​​​​​
Ett av målen med miljöarbetet är att vara ett attraktivt och framtidstänkande alternativ till de större konsultbolagen i branschen.
  • följa de lagar och förordningar som finns inom miljöområdet både i Sverige och inom EU
  • aktivt bidra till ett hållbart samhälle genom ett medvetet val av produkter, material, transporter och tjänster för att om möjligt gå längre än de krav som ställs ovan.
  • Utbilda alla medarbetare för att utföra sitt arbete på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt
  • verka för att företagets leverantörer och kunder tillhandahåller miljöanpassade produkter och tjänster.
  • agera så att Gothia Marines kunder förstår innebörden av miljöarbete, i de fall kunden inte har påbörjat ett eget miljöarbete.
  • genom uppföljning och granskning av vårt arbete sträva efter ständig förbättring